Medezeggenschap

De bewoners van de woongroepen zullen betrokken worden bij alle belangrijke beslissingen die het wonen direct aangaan. Bewoners kunnen zodoende zitting nemen in de cliëntenraad en meedenken over de algemene zaken binnen de woongroep en op hoofdlijnen over het beleid van de Ennea Groep.

Ouders of hun wettelijke vertegenwoordigers worden eveneens betrokken bij de gang van zaken binnen de organisatie. Daarvoor zijn speciale overleggroepen per woongroep ingericht die de belangen van de cliënten behartigen.

 

Tevens is er jaarlijks een stakeholdersoverleg met het bestuur van de Ennea Groep, waarin alle betrokken organisaties onder andere mee kunnen praten over de te volgen strategie voor het komende jaar.